Μετρήσεις στο Πεδίο

Το ΕΘΣ έχει αποδεδειγμένη τεχνολογική εμπειρία στον τομέα των στροβιλομηχανών και μπορεί να επεκτείνει και να υποστηρίξει τις δυνατότητες ενός πελάτη, προσφέροντας μετρήσεις επί-τόπου και να βοηθήσει στην κατανόηση και στην επίλυση των διαφόρων ροτοδυναμικών προβλημάτων και προβλημάτων επιδόσεων σε μεμονωμένες μηχανές, ολόκληρες αλληλουχίες (trains) στροβιλομηχανών, ή πλήρη συστήματα μηχανών. Για το σκοπό αυτό διατίθενται μετρητικός εξοπλισμός (π.χ. Αναλυτής εκπομπών, Φορητός Αναλυτής FFT, Laser μετρητές κραδασμών, κλπ) που χρησιμοποιούνται στο πεδίο. Επίσης, επιλεγμένα δεδομένα μέσω προϋπαρχόντων δεδομένων των συστημάτων συλλογής μπορούν να αποκτηθούν και να αναλυθούν με τη χρήση του κατάλληλο λογισμικό του ΕΘΣ, προκειμένου να υποστηριχθεί περαιτέρω η διαδικασία διαγνωστικού ελέγχου / ανάλυσης. Οι δυνατότητες της ομάδας εγγυώνται την ασφαλή μετάδοση των δεδομένων μέσω του δικτύου.