Σχεδιασμός & Ανάλυση

Το ΕΘΣ έχει χρησιμοποιήσει κατάλληλα εργαλεία υπολογιστικής ρευστομηχανικής για το Σχεδιασμό / Ανάλυση των εξωτερικών, αλλά κυρίως των εσωτερικών αεροδυναμικών εξαρτημάτων. Στον τομέα των Στροβιλομηχανών υπάρχει τώρα μια μεθοδολογία, η οποία επιτρέπει το σχεδιασμό και την ανάλυση των εξαρτημάτων, ιδιαίτερα αυτών με μικρό μέγεθος. Ειδική μέριμνα έχει ήδη ληφθεί εδώ και αρκετά χρόνια για την ανάπτυξη γρήγορων κωδίκων 1-D και 2-D, που είναι αναγκαίοι για την αποτελεσματική σχεδίαση ή ανάλυση. Οι κώδικες έχουν επικυρωθεί και χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας σχεδιασμού, η οποία αποκλίνει από την παραδοσιακή σε πολλές πτυχές, έτσι ώστε το ΕΘΣ έχει σήμερα τη δυνατότητα να αναλάβει τον σχεδιασμό αξονικών, ακτινικών και μεικτής ροής εξαρτημάτων (και για συμπιεστές και για στροβίλους). Αυτές οι δραστηριότητες υποστηρίζονται από τις εργαστηριακές εγκαταστάσεις, τόσο τις υπολογιστικές και όσο και τις ερευνητικές και δοκιμαστικές.