Πεδία Ενδιαφέροντος

Οι τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες είναι προσανατολισμένες προς την εξέλιξη των διαγνωστικών μεθόδων, με στόχο την αύξηση της αξιοπιστίας των αυτοματοποιημένων διαδικασιών και τη μείωση των επιπτώσεων των παραγόντων αβεβαιότητας, που παρουσιάστηκαν στο περιβάλλον λειτουργίας των αεριοστροβίλων. Ενδεικτικοί τομείς δραστηριότητας είναι:

• Ανάπτυξη πιθανοτικών μεθόδων για διαγνωστική αεριοστροβίλων

• Εξειδικευμένες διαγνωστικές μέθοδοι με τη χρήση μεθόδων Fusion

• Μη-γραμμικές μέθοδοι για διαγνωστική κινητήρων jet επί του σκάφους

• Μοντελοποίηση των επιπτώσεων της υγρασίας και της έγχυσης νερού στους αεριοστρόβιλους

• Μοντέλα κινητήρα σε πραγματικό χρόνο και η αξιοποίησή τους για τη διαγνωστική

• Ενσωμάτωση των αναπτυγμένων μεθόδων σε βιομηχανικά διαγνωστικά συστήματα

Η εμπειρία που έχει αποκτηθεί μπορεί να διαπιστωθεί από τις δημοσιεύσεις στον τομέα αυτό, μαζί με ένα μεγάλο αριθμό των ετεροαναφορών, οι οποίες αποκαλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των επιστημονικών επιτευγμάτων της ομάδας.

Για περισσότερα βλέπε Παρουσίαση ΕΘΣ.